A. ALGEMEEN

1.           Contractuele relatie en partijen

 • Onderhavige voorwaarden betreffen de Algemene Contractvoorwaarden van BV MVB Construct, en met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kapittelstraat 7.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod van, en elke overeenkomst met BV MVB Construct beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.
 • Een afwijking of wijziging van deze Algemene Contractvoorwaarden kan BV MVB Construct slechts tegengeworpen worden indien zij er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd. Onderhavige Algemene Contractvoorwaarden gelden dan ook onveranderd en onverminderd voor elke levering van Diensten waarbij door de Opdrachtgever een afwijking of wijziging werd gevraagd of voorgesteld dewelke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door BV MVB Construct werd aanvaard.

2.           Definities

 • Aangestelde: elke persoon of rechtspersoon waarop BV MVB Construct een beroep doet voor de uitvoering van het Contract, ongeacht hun onderlinge juridische verhouding, in het bijzonder doch niet beperkt tot werknemers, zelfstandige consultants en onderaannemers.
 • Aannemer: elke persoon of rechtspersoon waarop de Opdrachtgever of BV MVB Construct een beroep doet voor de uitvoering van werken op de werf.
 • Contract: de concrete samenwerking tussen partijen zoals ze blijkt uit een geschreven overeenkomst, een aanvaarde offerte, algemene en/of bijzondere voorwaarden, edm.
 • Diensten: alle door BV MVB Construct geleverde prestaties bij de uitvoering van haar Opdracht, in het bijzonder doch niet beperkt tot werkzaamheden van algemene aanneming, zwembadbouw en het plannen en coördineren van de uitvoering van werken.
 • Factuurvoorwaarden: de voorwaarden terug te vinden op de achterkant van elke factuur die door BV MVB Construct wordt uitgeschreven die onderhavige algemene voorwaarden aanvullen
 • Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die hierbij met BV MVB Construct een Contract aangaan.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde na- tuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke per- soon die direct kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een on- line identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3.           Correspondentie en termijnen

 • Voor de uitvoering van het Contract wordt onder ‘schriftelijk’ elk medium begrepen dat toelaat om de inhoud van de communicatie te materialiseren op een duurzame drager, in het bijzonder doch niet beperkt tot papieren documenten, fax en e-mail.
 • Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. BV MVB Construct en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.
 • Alle correspondentie waarbij de Opdrachtgever zich op één of meerdere contractuele bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van één of meerdere bepalingen vordert, wordt voor BV MVB Construct slechts geldig gericht aan haar maatschappelijke zetel. Indien de Opdrachtgever zulke correspondentie per gewone of aangetekende post aan BV MVB Construct richt, zal zij telkens een kopie per e-mail (info@mvbconstruct.be) versturen. Elke correspondentie per gewone of per aangetekende post die zonder dergelijke kopie wordt verzonden wordt geacht nooit te zijn ontvangen door BV MVB Construct.
 • Onverminderd het voorgaande wordt correspondentie per gewone of aangetekende post geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending. Correspondentie per e-mail die door BV MVB Construct wordt ontvangen op een werkdag vóór 16u30, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail die door BV MVB Construct wordt ontvangen ná 16u30, of op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, of tijdens een periode van gehele sluiting, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen om 09u00 de volgende werkdag. Dit laatste geldt evenzeer voor correspondentie per gewone en per aangetekende post.
 • Indien in uitvoering van het Contract tussen de Opdrachtgever en BV MVB Construct een bepaalde verbintenis dient te worden uitgevoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit het Contract voortspruiten.

B.          OFFERTES EN PRIJSBEPALING

4.           Offertes

 • Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van BV MVB Construct hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door BV MVB Construct schriftelijk anders is aangegeven. Tenzij anders is aangegeven, is een offerte 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van verzending.
 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de BV MVB Construct verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Opdrachtgever zal steeds zorgen dat de eisen, waaraan de prestaties van de BV MVB Construct dienen te voldoen, juist, nauwkeuring en volledig omschreven zijn. Indien bepaalde gegevens pas op het moment van opmaak van de offerte kunnen gekwantificeerd worden, zal dit op de offerte of de prijsberekening vermeld worden. De Opdrachtgever aanvaardt dat de offerte of de prijsberekening geen rekening houdt met dergelijke niet-kwantificeerbare gegevens en dat BV MVB Construct deze naderhand aan de Opdrachtgever kan factureren.
 • Alle offertes van BV MVB Construct voor het uitvoeren van Diensten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die Diensten aan een vaste prijs of tegen een bepaald percentage wordt uitgevoerd.
 • Verplaatsingen zijn niet forfaitair in de prijzen begrepen. De verplaatsingen worden aangerekend per kilometer.
 • Aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever geschiedt door ondertekening door de Opdrachtgever met daaronder de datum van ondertekening. De aanvaarde offerte wordt door de Opdrachtgever aan BV MVB Construct overgemaakt. Het Contract komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door BV MVB Construct van die offerte.

5.           Prijs en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Opdrachtgever alle betalingen in euro te voldoen. Inzake verplaatsingen geldt artikel 4.4.
 • De prijzen omvatten evenmin de bijkomende kosten die BV MVB Construct in het kader van de uitvoering van haar Diensten maakt, hierna opgesomd doch niet beperkt tot restaurantkosten, overnachtingskosten, planafdrukken, edm.
 • Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.
 • BV MVB Construct heeft het recht om bij de totstandkoming van het Contract een voorschotfactuur van minstens 10% van het totale bedrag, zoals blijkt uit de door de Opdrachtgever overeenkomstig art. 4.5 overgemaakte offerte, te factureren aan de Opdrachtgever. Die voorschotfactuur dient door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de in de Factuurvoorwaarden vermelde betalingscondities. In de Bijzondere contractvoorwaarden kan daar evenwel van afgeweken worden.
 • Tenzij uitdrukkelijk een bepaald aanrekenschema is overeengekomen zal BV MVB Construct op regelmatige tijdstippen, volgens haar inzichten en desgevallend periodiek, haar vergoeding(en) voor reeds geleverde Diensten in rekening brengen door middel van tussentijdse facturen die worden opgesteld conform de vordering van die geleverde Diensten.
 • Verschuldigde bedragen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel in de Factuurvoorwaarden vermelde betalingscondities.
 • Wanneer wordt gewerkt via voorafgaande vorderingsstaten dienen eventuele opmerkingen te gebeuren binnen de 5 dagen na datum en bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Bij gebreke aan tijdige reactie, wordt de vorderingsstaat als aanvaard beschouwd en zal op deze basis gefactureerd worden. De factuur zal dan niet meer geldig geprotesteerd kunnen worden. Indien er omtrent sommige punten op de vorderingsstaat wel opmerkingen worden gemaakt, zal alvast het niet betwiste deel gefactureerd worden en betaalbaar zijn overeenkomstig artikel 5.6.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BV MVB Construct. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de Factuurvoorwaarden en binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Opdrachtgever. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze, kan niet aanvaard worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.
 • Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met kopie per e-mail.
 • Indien het vertrouwen van BV MVB Construct in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BV MVB Construct zich het recht voor om de verdere levering van haar Diensten op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt BV MVB Construct zich het recht voor om het Contract te ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding zoals verder in deze algemene voorwaarden bepaald.
 • Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Opdrachtgever eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 10% (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van BV MVB Construct om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.
 • Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • De mogelijkheid voor de Opdrachtgever om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Opdrachtgever om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.
 • Een afwijking van de overeengekomen prijzen is mogelijk in de volgende gevallen, die op niet-limitatieve wijze worden opgesomd: (1) in geval bepaalde feitelijke gegevens die door de Opdrachtgever werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, (2) in geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen in de prijsberekening van BV MVB Construct, (3) in geval van wijzigingen aan de initiële opdracht zoals omschreven in het Contract, (4) in het geval van bijkomende prestaties die door de Opdrachtgever worden gevraagd of die zich door (onvoorziene) omstandigheden opdringen, (5) in geval van prijsstijgingen van grondstoffen, materiaal, werkuren, edm. van meer dan 3% sinds de totstandskoming van het Contract (6) in geval bepaalde gegevens niet kunnen worden gekwantificeerd op het moment van opmaak van de offerte.

C.          UITVOERING OPDRACHT

6.           Inhoud van de Opdracht

 • De inhoud van de Opdracht van BV MVB Construct wordt omschreven in de Bijzondere contractvoorwaarden.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, maken de volgende zaken geen deel uit van de Opdracht van BV MVB Construct: studies inzake stabiliteit, elektriciteit, sanitaire inrichtingen, verwarming, liften, edm., alsook het opmaken van plaatsbeschrijvingen, topografische en andere opmetingen, bodemstudies, deskundige onderzoeken, veiligheidscoördinatie en energieprestatie certificatie, opmaak, samenstelling en indiening van het bouwaanvraagdossier, opmaken van het uitvoeringsontwerp, het opvolging van aanbestedingsdocumenten en het mee opvolgen van de toewijzing ervan, de coördinatie van gespecialiseerde studies door derden, het opmaken van detailplannen, en alle andere zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de Bijzondere Contractvoorwaarden.

7.           Niet-afwerving van personeel en cliënteel

 • Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de duur van de samenwerking met BV MVB Construct, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met één of meerdere Aangestelden van BV MVB Construct. Indien het Contract meerdere contractuele relaties behelst zal voor de toepassing van dit artikel de langstdurende contractuele relatie in acht worden genomen.
 • De schade die BV MVB Construct lijdt bij een overtreding door de Opdrachtgever van artikel 1 wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van BV MVB Construct om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.
 • De Opdrachtgever die geheel of gedeeltelijk dezelfde activiteiten uitoefent als BV MVB Construct, of in dezelfde sector werkzaam is, zal tijdens alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging of het verstrijken van het Contract zich ervan onthouden om het cliënteel van BV MVB Construct actief te benaderen of af te werven. Bij een overtreding van deze verplichting wordt de schade in hoofde van BV MVB Construct contractueel vastgesteld op het totaal van de in de voorbije drie jaren aan het afgeworven cliënteel gefactureerde bedragen (excl. BTW). De datum van de eerste dienstverlening door de Opdrachtgever aan het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.
 • Voor de verboden omschreven in deze Sectie dient onder de Klant eveneens alle met de Opdrachtgever verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 11 Wetboek Vennootschappen te worden begrepen.

8.           Uitvoering door Aangestelden

 • Tenzij anders overeengekomen, heeft het Contract tussen partijen nooit een persoonsgebonden karakter, en heeft BV MVB Construct steeds het recht om de Aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van het Contract een beroep doet te vervangen door (een) andere Aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring.
 • Schade voortvloeiend door afbraak-, herstellings-, of renovatiewerken vallen nooit ten laste van BV MVB Construct of zijn aangestelden. De herstelling van deze schade valt steeds integraal ten laste van de opdrachtgever.

9.           Bevoegdheid en onafhankelijkheid

 • Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat BV MVB Construct haar Opdracht zoals deze voortvloeit uit het Contract in volle onafhankelijkheid uitoefent en de grootst mogelijke zelfstandigheid geniet. BV MVB Construct zal de wijze waarop de Opdracht wordt uitgeoefend vrij kunnen bepalen en zal haar activiteit volledig vrij kunnen organiseren.
 • Niettegenstaande artikel 1 zal BV MVB Construct alle vereiste inspanningen leveren om de overeengekomen modaliteiten en vooropgestelde doelstellingen na te komen. Zij zal daarbij alle redelijke richtlijnen van de Opdrachtgever volgen.
 • BV MVB Construct zal bij de uitvoering van haar Opdracht als algemeen aannemer de contracten met haar Aangestelden in volle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van de Opdrachtgever onderhandelen en afsluiten. De contracten komen rechtstreeks tot stand tussen BV MVB Construct en haar Aangestelden.

10.         Verplichtingen van BV MVB CONSTRUCT

 • In het algemeen verbindt BV MVB Construct zich er toe om haar Opdracht, zoals beschreven in het Contract, te goeder trouw en op een professionele en loyale wijze uit te voeren, rekening houdend met het door de Opdrachtgever vooropgestelde bouwprogramma en in overeenstemming met de regels van de kunst.
 • BV MVB Construct zal, naast haar Opdracht, zoals bepaald in de Bijzondere contractvoorwaarden, evenzeer fungeren als adviseur van de Opdrachtgever. Zij zal de Opdrachtgever alle informatie verstrekken waarvan zij vanuit haar ervaring weet heeft of waar zij in de uitvoering van het Contract kennis van krijgt en die voor de Opdrachtgever van belang zijn.
 • Voor zover uit de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat BV MVB Construct instaat voor de controle op de uitvoering van de werken en op de werf zal zij die werfcontrole verrichten onder de vorm van werfbezoeken die in principe éénmaal per week zullen plaatsvinden en waarvan een werfverslag zal worden opgemaakt. Volgens noodzaak kunnen partijen evenwel overeenkomen om de wekelijkse controles op te drijven, dan wel in te perken. Aanwezigheden op de werf, gebreken, tekortkomingen en slechte uitvoering die BV MVB Construct opmerkt worden in dat werfverslag genotuleerd. Het werfverslag wordt telkens aan alle betrokken partijen (Opdrachtgever, Aangestelden en Aannemers) overgemaakt en wordt als aanvaard beschouwd bij gebreke aan enige reactie binnen de 5 dagen na ontvangst.
 • Voor zover uit de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat dit tot de Opdracht van BV MVB Construct behoort, wijst zij de Opdrachtgever tijdig op de noodzaak om gespecialiseerde derden zoals een stabiliteitsingenieur, een bodemdeskundige, deskundigen inzake bijzondere technieken, edm. aan te stellen. tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, komen de overeenkomsten met dergelijke derde partijen rechtstreeks met de Opdrachtgever tot stand.
 • De coördinatie inzake veiligheid en gezondheidsbescherming maakt geen deel uit van de Opdracht. Voor zover uit de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat dit tot de Opdracht van BV MVB Construct behoort, wijst zij de Opdrachtgever op de noodzaak tot het aanstellen van een erkende, gemachtigde en verzekerde veiligheidscoördinator. De betreffende overeenkomst komt rechtstreeks met de Opdrachtgever tot stand.
 • Dit Contract heeft geen betrekking op de certificatie van energieprestatie van gebouwen (EPB), waartoe het aan de Opdrachtgever behoort om een behoorlijk erkende, gemachtigde en verzekerde deskundige ter zake te contracteren. Voor zover uit de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat dit tot de Opdracht van BV MVB Construct behoort, wijst zij de Opdrachtgever BV MVB Construct op de noodzaak van dergelijke certificatie, evenzeer als dat hij zich ertoe verbindt rekening te houden met alle redelijke verzoeken die door de erkende en gemachtigde energieprestatiedeskundige geformuleerd worden.

11.         Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig over de nodige geldelijke middelen te beschikken om dit Contract evenals de aannemingsovereenkomst die in het kader van de uitvoering van de werken tot stand komt, te kunnen naleven. Dit geldt bij aanvang van het Contract reeds voor het geraamde budget.
 • De Opdrachtgever zal alle stukken ondertekenen en alle noodzakelijke stappen ondernemen tot het bekomen van de nodige vergunningen en om in voorkomend geval verhaal te kunnen uitoefenen op de betrokken overheid en/of tegen derden. De Opdrachtgever doet afstand van elk verhaal ten aanzien van BV MVB Constructbij het niet bekomen van de bouwvergunning.
 • De Opdrachtgever zal steeds in orde zijn met alle wettelijke bepalingen eigen aan de bouwplaats en aan de uit te voeren werken, waaronder doch niet beperkt tot bouw- en eventuele andere vergunningen. In geval van voorafgaande afbraak en/of verbouwing dient de Opdrachtgever onder meer ook over een afbraakvergunning te beschikken, een asbestinventaris, een afvalstoffenregister, edm. BV MVB Constructzal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekortkomingen op dat vlak, en zal minstens de Opdrachtgever in vrijwaring kunnen aanspreken.
 • De Opdrachtgever verbindt er zich toe om BV MVB Construct schriftelijk te informeren over de aanvang van werken. Hij verbindt er zich bovendien toe om de werken niet aan te vatten vooraleer de stedenbouwkundige vergunning is bekomen.
 • Indien de Opdrachtgever binnen de twee jaar na ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning de werken niet laat aanvatten of ze niet verder laat zetten, dan kan BV MVB Construct, mits aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de Diensten en voor ontbinding van rechtswege van het Contract ten laste van de Opdrachtgever voor de niet-geleverde prestaties. BV MVB Construct beschikt verder nog over het recht om bijkomend schadevergoeding te vorderen overeenkomstig de artikelen 3 en 23.4.
 • Indien BV MVB Construct niet alle werken van het project uitvoert en slechts een deel van het project op zich neemt, zal de Opdrachtgever enkel met erkende, bekwame en solvabele Aannemers contracteren die het bewijs dienen voor te leggen dat zij beschikken over een vergunning voor de hen toevertrouwde werken en dat ze in regel zijn met de sociale en fiscale verplichtingen. De Opdrachtgever zal er ook over waken dat de uitvoerders beschikken over de nodige verzekeringen. Tenzij anders wordt overeengekomen in de Bijzondere contractvoorwaarden, wordt hun aanstelling met BV MVB Construct overlegd.
 • De Opdrachtgever verbindt er zich toe de plannen uit te voeren zoals opgemaakt door de architect zoals stedenbouwkundig goedgekeurd. De Opdrachtgever zal als enige verantwoordelijk zijn voor wijzigingen die zonder medeweten van de architect aan de plannen of het concept worden aangebracht.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, staat de Opdrachtgever niet zelf in voor de levering van bepaalde materialen, evenmin mag de Opdrachtgever zelf bepaalde werken uitvoeren.
 • De Opdrachtgever zal zich niet inmengen in de opdracht van BV MVB Construct.
 • De Opdrachtgever zal nooit rechtstreeks richtlijnen geven aan de Aangestelden van BV MVB Construct.
 • De Opdrachtgever zal gedurende de volledige duur van de uitvoering van de Opdracht door BV MVB Construct,volledig zelf instaan voor een werfaansluiting voor water en elektriciteit, de nodige parkeerplaatsen en/of parkeervergunningen, een werftoilet, een werfkeet en een vergaderruimte.

12.         Informatie- en medewerking

 • Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door de BV MVB Construct mogelijk te maken zal de Opdrachtgever steeds tijdig aan BV MVB Construct alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen. Onder meer zal de Opdrachtgever, van zodra hij de bouw- en eventuele andere vergunningen verkrijgt, deze samen met al hun bijlagen aan BV MVB Construct
 • Nog voor de eerste studies worden aangevat zal de Opdrachtgever alle documentatie bezorgen en ter beschikking stellen die noodzakelijk is voor de uitoefening van het Contract, waaronder doch niet beperkt tot eigendomstitels, stedenbouwkundige voorschriften en eventuele beschermingsmaatregelen (vb. monumenten en landschappen), opmetingsplan van het terrein en/of te verbouwen of af te breken constructies, afpalingsplan, nivelleringsplan, onderzoeksrapporten van de grond, stabiliteits- en andere relevante studies, gegevens i.v.m. nabuurschap en erfdienstbaarheden en alle andere nuttige informatie.
 • Indien de Opdrachtgever voor de uitvoering van het Contract nuttige of noodzakelijke gegevens en documenten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt van BV MVB Construct, of indien de Opdrachtgever op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BV MVB Construct het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Contract over te gaan. Eveneens zij het recht om de daardoor ontstane kosten, schade en derving volgens de gebruikelijke regels in rekening te brengen.
 • Ingeval de Opdrachtgever medewerkingsverplichtingen omschreven in deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen eventueel tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Opdrachtgever veroorzaakte vertraging, onverminderd de bepalingen in sectie 16 en onverminderd de mogelijkheid voor BV MVB Construct om zoals voormeld, met recht op vergoeding van gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst, een einde te stellen aan het Contract.
 • De klant laat BV MVB Construct toe de realisatie en/of het onroerend goed waar de realisatie deel van uitmaakt, te fotograferen en te reproduceren in publicaties, catalogussen en voor publicitaire doeleinden, onder welke vorm ook; dit zonder bijkomende formaliteiten of te betalen vergoedingen.

13.         Veiligheidscoördinatie

 • De Opdrachtgever wordt geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen opgelegd door de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in verband met tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de Koninklijke Besluiten van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 in verband met Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. Daaruit volgt dat de Opdrachtgever verplicht een veiligheidscoördinator moet aanstellen. De overeenkomst met de veiligheidscoördinator komt tot stand tussen hemzelf en de Opdrachtgever.
 • De veiligheidscoördinator zal BV MVB Constructop de hoogte brengen van de veiligheidsmaatregelen en de preventieregels waarmee rekening zal moeten worden gehouden tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en tijdens de uitvoering van latere werken. In die context moet de coördinator ook twee documenten opstellen: een veiligheids- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier; bovendien moet hij een coördinatiedagboek openen en bijhouden.
 • Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de veiligheidscoördinator toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risico’s. Hij moet regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren. Hij moet ook op de bouwplaats komen wanneer een nieuwe werkfase wordt gestart of wanneer specifieke werkprocedures worden toegepast. Bovendien moet hij de documenten, zoals het veiligheidsplan, aanpassen aan de behoeften en het coördinatiedagboek bijhouden.

14.         Energieprestatieregelgeving

 • BV MVB Constructzal de Opdrachtgever op de EPB-regelgeving wijzen zoals vervat in het Decreet van 7 mei 2004 en het Besluit van 11 maart 2005 van de Vlaamse Gemeenschap. De Opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk door ondertekening van dit Contract de EPB-regelgeving te kennen en verbindt er zich bij deze toe de inhoud van het Decreet te respecteren en van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen en de werken en leveringen overeenkomstig de geldende eisen te laten plaatsvinden.
 • De taak van EPB-verslaggever behoort niet tot de Opdracht van BV MVB Construct. De Opdrachtgever zal bijgevolg een EPB-verslaggever aanstellen die de vereiste kwalificatie bezit (burgerlijk ingenieur bouwkunde, ingenieur-architect,architect of industrieel-ingenieur bouwkunde).
 • Indien BV MVB Construct niet alle werken van het project uitvoert en slechts een deel van het project op zich neemt, zal de Opdrachtgever de Aannemers ertoe verplichten voldoende gegevens te verstrekken om de EPB-aangifte nadien te kunnen opmaken. Hij zal er tevens op toezien dat de offertes en/of facturen voldoende gegevens bevatten om de EPB-aangifte te kunnen opmaken. Bij het ontbreken van de gegevens zal hij deze opvragen bij de betreffende Aannemers.
 • De Opdrachtgever zal binnen de zes maanden na ingebruikname van het gebouw de door de verslaggever opgestelde EPB-aangifte indienen bij de bevoegde administratie of desgevallend de nodige uitstelverklaring indienen zo er geen ingebruikname is binnen de 36 maand na startverklaring (te hernieuwen om de 6 maand zo nodig).
 • De controle op er uitvoering/naleving van de EPB-vereisten kan ook nooit als een resultaatsverbintenis worden aanzien maar is een inspanningsverbintenis. BV MVB Construct staat in geen geval garant voor het bereiken van de EPB-vereisten, en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen door een Aannemer of Aangestelde, al dan niet met akkoord van de Opdrachtgever.
 • De aangifteplichtige Opdrachtgever draagt alleen de verantwoordelijkheid voor de keuze van de EPB-verslaggever en zijn aanstelling, voor het naleven van de EPB-vereisten en de verslaggeving van de EPB-verslaggever, voor het tijdig indienen van de startverklaring en de eigenlijke aangifte of uitstelverklaring na ingebruikname van het gebouw.

15.         Controle riolering

 • De Opdrachtgever wordt ervan geïnformeerd dat sinds 1 juli 2011, bij nieuwbouw (vóór de eerste ingebruikname) of bij grote werken aan de privériolering (voor de afvoer van afval- en/of regenwater) die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen beïnvloeden, de privéwaterafvoer (d.i. de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering) gekeurd moet worden.
 • Deze keuring is verplicht bij elke aanvraag tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering. Een lijst van erkende keurders is consulteerbaar bij de rioolbeheerder. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige acties dienen te ondernemen en zal het conformiteitsattest aan BV MVB Construct

16.         Uitbreiding van de Opdracht

 • Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 14 zullen wijzigingen aan de initiële Opdracht zoals omschreven in het Contract en/of bijkomende prestaties die door de Opdrachtgever worden gevraagd of die zich door (onvoorziene) omstandigheden opdringen, door BV MVB Construct supplementair aan de Opdrachtgever worden gefactureerd.
 • Tenzij in dringende aangelegenheden zullen wijzigingen aan de initiële Opdracht en/of bijkomende prestaties slechts uitgevoerd dan wel aangevat worden na een wederzijds schriftelijk akkoord tussen Opdrachtgever en BV MVB Construct over het voorwerp van die wijzigingen/bijkomende prestaties.
 • Worden onder andere beschouwd als verrekenbare wijzigingen en bijkomende prestaties (niet-limitatieve opsomming):
 • prestaties ten gevolge van het ontbreken van de gevraagde documenten bij aanvang van de Opdracht of ingevolge gegevens die verkeerdelijk werden verstrekt;
 • wijzigingen ten gevolge van bijkomende en/of afwijkende gegevens, die door BV MVB Construct niet werden gekend op het moment van het aangaan van het Contract;
 • wijzigingen ten gevolge van fouten op de werf door Aannemers of Aangestelden, voor zover BV MVB Construct geen nalatigheid kan worden verweten;
 • te leveren prestaties op verzoek van de Opdrachtgever die niet tot het voorwerp van de Opdracht behoren;
 • langdurige stagnatie van de werf, buiten de wil van BV MVB Construct om;
 • opdeling van het werk in meerdere loten of fasen;
 •  

17.         Termijnen

 • Alle afgesproken (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van het Contract bekend waren. Door BV MVB Constructmeegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er dienaangaande uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval zal BV MVB Construct zich steeds voldoende inspannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.
 • BV MVB Construct is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (oplever)data die -ingevolge oorzaken buiten haar macht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan- niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is BV MVB Construct gebonden aan al dan niet-tussentijdse of uiterste opleverdata ingeval van vertragingen overeenkomstig artikel 12.4 of die te wijten zijn aan de Aannemers waarmee de Opdrachtgever heeft gecontracteerd. BV MVB Construct is evenmin gebonden indien de vertragingen te wijten zijn aan een wijziging aan de aanpak van de uitvoering van het Contract.
 • De loutere overschrijding van door BV MVB Construct meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. In alle gevallen -dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata bindend zijn als effectieve opleverdata- is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van BV MVB Construct nadat de Opdrachtgever haar daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient duidelijk en concreet te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde BV MVB Construct toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.
 • De Opdrachtgever garandeert dat op de plaats waar BV MVB Construct de Diensten dient te leveren aan alle voorwaarden is voldaan opdat zij volgens de regels van de kunst het Contract kan uitvoeren. Ingeval van een wijziging van de planning of een overeengekomen termijnen op vraag van, of ten gevolge van een oorzaak eigen aan de Opdrachtgever, zal BV MVB Construct hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 • Wanneer de Opdrachtgever ondanks ingebrekestelling de overeengekomen werken weigert of wanneer de Opdrachtgever nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan BV MVB Construct, mits aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever, de ontbinding van rechtswege van het Contract inroepen ten nadele van de Opdrachtgever. Heeft reeds gedeeltelijke uitvoering plaatsgevonden wanneer de Opdrachtgever verdere uitvoering weigert of onmogelijk maakt, dan kan BV MVB Construct, mits aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of het werk, en voor de ontbinding van rechtswege van het Contract ten laste van de Opdrachtgever voor het niet-uitgevoerde gedeelte.
 • Zonder afbreuk te doen aan het recht van BV MVB Construct om een hogere vergoeding te vorderen voor de schade die zij bewijst, zal bij ontbinding van het Contract, de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs B.T.W. exclusief zoals bepaald in de Offerte, of in voorkomend geval van de prijs B.T.W. exclusief van het nog niet geleverde gedeelte. BV MVB Construct zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de Opdrachtgever per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht.

18.         Onvoorziene omstandigheden (overmacht)

 • Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, bovendien zonder dat hij/zij hiervoor enige (schade)vergoeding verschuldigd is, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot:
 • natuurrampen en epidemieën, oorlog en ernstige politieke onrust;
 • overheidsmaatregelen of initiatieven van derden die een voorzetting verhinderen;
 • zware ziekte of overlijden van de zaakvoerder met wie het Contract is gesloten;
 • overmacht in hoofde van een derde waarop een Partij beroep doet;
 • weigering van de stedenbouwkundige vergunning zonder aanwijsbare fout van één van de partijen;
 • faillissement of onvermogen van één van de partijen of van een onderaannemer of andere derde;
 • een elektriciteitsstoring of storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, edm.;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen;
 • de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden;
 • werkbezetting en staking bij een partij of een derde waarop beroep wordt gedaan;

 

 • Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 10% van de voorziene duurtijd van de Opdracht, heeft elke partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die reeds aan de Opdrachtgever werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan en verschuldigd zijn door de Opdrachtgever. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

19.         Aansprakelijkheid en verzekering

 • De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van BV MVB Construct is op datum van ondertekening van deze Overeenkomst gedekt door een verzekering bij de maatschappij
 • In het geval uit de Bijzondere contractvoorwaarden blijkt dat BV MVB Construct bij de uitoefening van haar Opdracht optreedt als algemeen aannemer is zij, voor de gevallen waarin zij aansprakelijk is ingevolge artikel 1792 Burgerlijk Wetboek, zal zij indien nodig voor aanvullende verzekeringen zorgen.
 • De Opdrachtgever staat in voor de verzekering van de werken tegen brandschade, waterschade, storm, hagel, vorst en sneeuw, glasbreuk, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek), commerciële schade, gevolgen van faillissement van bouwpartners en meer bepaald met betrekking tot hun tienjarige aansprakelijkheid. De Opdrachtgever sluit bovendien een verzekering af voor de werken die hijzelf uitvoert of voor de leveringen die hijzelf doet.
 • BV MVB Construct is niet aansprakelijk voor de interne gebreken van het concept en van de opvatting of vervaardiging van materialen en/of leveringen, evenmin als voor de fouten en vergissingen van andere bouwpartners. Bij samenlopende fouten van meerdere uitvoerders die tot het ontstaan van éénzelfde schade geleid hebben, zal BV MVB Construct slechts gehouden kunnen worden de Opdrachtgever te vergoeden en de schade te herstellen ten belope van het procentueel aandeel van zijn eigen fout in relatie tot het procentueel aandeel in de fout van de andere bouwpartners en met uitsluiting dus van hun procentueel aandeel.
 • De totale aansprakelijkheid van BV MVB Construct wegens een toerekenbare contractuele of extra-contractuele tekortkoming is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en dit tot een maximaal bedrag van de in uitvoering van het Contract reeds gefactureerde bedragen (excl. BTW). Tenzij anders bepaald in de Bijzondere contractvoorwaarden, zal de totale aansprakelijkheid van BV MVB Construct voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, in geen geval meer bedragen dan € 5.000,00.
 • De voorlopige oplevering maakt een einde aan de contractuele verplichtingen van BV MVB Construct voor alle prestaties voorafgaand aan deze oplevering. Zij geldt als aanvaarding van de prestaties van BV MVB Construct en van de zichtbare toestand van de werf en van de uitgevoerde werken zoals gekend door de Opdrachtgever met uitzondering van de tekortkomingen of gebreken, waarvoor uitdrukkelijk voorbehoud werd genoteerd.
 • Voor alle verborgen gebreken, andere dan de zware voorzien in artikel 1792 Burgerlijk Wetboek, vervalt de aansprakelijkheid van BV MVB Construct uiterlijk op het ogenblik van de definitieve oplevering, dit is één jaar na de voorlopige oplevering. Dergelijke gebreken moeten ten laatste tijdens deze periode gemeld worden.
 • Indien BV MVB Construct niet alle werken van het project uitvoert en slechts een deel van het project op zich neemt, zal de Opdrachtgever met zijn Aannemers overeenkomen dat zij en hun rechtverkrijgenden voor wat betreft een arbeidsongeval afstand doen van ieder recht of van iedere aanspraak tegenover de Opdrachtgever, BV MVB Construct, de ingenieur en de veiligheidscoördinator, behalve indien één van hen de inbreuk of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Deze clausule geldt als een beding ten behoeve van een derde; derhalve zal de Aannemer deze clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen. Indien dit niet het geval zou zijn zal hij de voornoemden vrijwaren.

20.         Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom (auteursrecht, tekeningen, …) op de door BV MVB Construct ontwikkelde concepten en uitgetekende plannen, evenzeer als alle voorbereidend materiaal daarvan zoals studies, voorontwerpen, detailtekeningen, berekeningen, illustraties, documentatie, rapporten, offertes, maquettes en prototypes komen uitsluitend toe aan BV MVB Construct. BV MVB Construct heeft als enige het reproductierecht in welke vorm ook.
 • De facturatie aan en de betaling door de Opdrachtgever gelden enkel als een vergoeding voor de materiële prestaties en kosten, en kunnen onder geen enkel beding aanzien worden als een vergoeding voor de overdracht van enige intellectueel eigendomsrecht. De overdracht van dergelijke rechten kan enkel worden doorgevoerd middels het afsluiten van een bijkomende schriftelijke overeenkomst of een uitdrukkelijk bepaling daartoe in de Bijzondere Voorwaarden, die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een overdracht.

21.         Gebreken en klachtenregeling

 • Bij levering van de Diensten dient de Opdrachtgever deze onmiddellijk na te zien. Problemen moeten aan BV MVB Construct gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 5 dagen na levering van de Diensten.
 • Een klacht kan de Opdrachtgever in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de Opdrachtgever bovendien niet om de uitvoering van het Contract te weigeren voor Diensten die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

D.          OPLEVERING

22.         Oplevering van de werken

 • Wanneer de (ver)bouwwerken in zijn geheel beëindigd zijn, wordt (door de architect) overgegaan tot een voorlopige oplevering.
 • De voorlopige oplevering wordt vastgelegd in een proces-verbaal dat een gedetailleerde omschrijving geeft van de vastgestelde gebreken, de uit te voeren herstellingen dan wel de overeengekomen minwaarde, eventueel de resolute weigering van oplevering, dat tegensprekelijk is opgesteld en dat door alle betrokkenen wordt ondertekend.
 • Bij fysieke afwezigheid van één of meerdere betrokkenen of bij afwezigheid van handtekeningen zal BV MVB Constructhet proces-verbaal aan hen overmaken per aangetekende post, met mededeling dat bij gebreke aan opmerkingen binnen de 5 dagen, de weergave in het proces-verbaal geacht wordt waarheidsgetrouw te zijn.
 • In afwijking van voormeld artikel geldt bovendien dat wanneer één van de Aannemers of Aangestelden het proces-verbaal van voorlopige oplevering weigert te ondertekenen, de voorlopige oplevering toch verworven is voor BV MVB Constructwanneer het proces-verbaal door de Opdrachtgever zelf is ondertekend.
 • De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding in door de Opdrachtgever van de werken in hun zichtbare toestand (zichtbare gebreken en conformiteiten). Volledige betaling van de werken of voorbehoudloze ingebruik- of inbezitname geldt als stilzwijgende aanvaarding van de werken op uitsluitend risico van de Opdrachtgever.
 • Met de voorlopige oplevering eindigen de contractuele verplichtingen van BV MVB Construct, uitgezonderd eventueel haar bijstand tot aan en bij de definitieve oplevering. De definitieve oplevering is hoe dan ook verworven één jaar na de voorlopige oplevering indien de Opdrachtgever geen geschreven opmerkingen heeft gemaakt.

E.          BEËINDIGING

23.         Einde en beëindiging van het Contract

 • Onder voorbehoud van de eventuele bijstand tot aan of bij de definitieve oplevering (afhankelijk van de bevindingen en verslaggeving bij de voorlopige oplevering), en tenzij in de Bijzondere contractvoorwaarden een andere termijn of einddatum is overeengekomen, eindigt het Contract tussen BV MVB Construct en Opdrachtgever van rechtswege bij de voorlopige oplevering.
 • Elke partij kan het Contract onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekortkomt aan haar verplichtingen.
 • Wanneer het Contract door BV MVB Construct met onmiddellijke ingang wordt beëindigd omwille van een ernstige tekortkoming of fout in hoofde van de Opdrachtgever (vb. niet-betaling, gebrekkige medewerking, edm.) is hij naast vergoeding van de geleverde prestaties en gemaakte kosten ook gerechtigd op schade vergoeding zoals bepaald in artikel 4. BV MVB Construct zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de Opdrachtgever per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht
 • De Opdrachtgever kan het Contract éénzijdig en zonder reden beëindigen mits BV MVB Construct te vergoeden voor alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en hem schadeloos te stellen voor wat zij bij de voortzetting had kunnen winnen, forfaitair begroot op 25% van het overeengekomen loon op het overblijvende deel van de Opdracht..
 • BV MVB Construct kan evenzeer éénzijdig en zonder reden een einde stellen aan het Contract, in welk geval zij enkel aanspraak kan maken op vergoeding voor de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, onder voorbehoud van een eventuele vergoeding voor de schade die de Opdrachtgever bewijst hierdoor te lijden.
 • De éénzijdige beëindiging van het Contract gebeurt bij aangetekend schrijven dat geacht wordt uitwerking te hebben de derde dag na de verzending volgens de poststempel. Voor zover het aangetekend schrijven uitgaat van de Opdrachtgever zijn de bepalingen onder de artikelen 3 en 3.4 van toepassing.

24.         Privacy

 • De Aangestelde aanvaardt door ondertekening van het Contract dat BV MVB Construct, met oog op de uitvoering van dit Contract, zijn of haar Persoonsgegevens mag verwerken conform de wetgeving op de bescher- ming van gegevens, meer in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Voor meer informatie over de manier waarop BV MVB Construct Persoonsgegevens gebruikt en verzamelt, wordt verwezen naar de Privacy-verklaring die is te- rug te vinden op de website www.menato.be.

25.         Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

 • Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen inzake de sluiting, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze Overeenkomst.
 • De bevoegdheidsregeling uit artikel 1 geldt eveneens voor vorderingen in kort geding of met het oog op het bekomen van een voorlopige maatregel.
 • Dit Contract wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

© BV MVB Construct, 2020